Add Sectigo OV SSL Wildcard to basket

Common name

SANs

Server type

Duration